OIVALLISTA ISÄNNÖINTIÄ Hyvinkäällä

Isännöintiliiga Oy tarjoaa oivallista isännöintiä Hyvinkäällä.

Oivalllinen isännöinti on asiakaspalvelua, viestintää ja laadukasta taloyhtiöiden asioiden hoitoa yrittäjän asenteella. Säilytimme perinteisen isännöinnin parhaat asiat ja lisäsimme siihen paljon iloista asiakaspalvelua, alan parhaat työvälineet ja ripauksen edelläkävijyyttä.

Oivallisesti isännöidyssä taloyhtiössä on mukava asua ja omistaa.


Tutustu mitä isännöintimme on juuri sinun taloyhtiöllesi

Asiakaspalvelua, ammattitaitoa ja oikeat työkalut

Isännöinti on taitolaji. Hyvältä isännöitsijältä vaaditaan ammattitaitoa, asiakaspalveluasennetta sekä kokemusta.

Tarjoamme taloyhtiölle timantin lujaa ammattitaitoa isännöinnissä ja teemme isännöintityöt yrittäjän asiakaspalveluasenteella.

Käytämme alan johtavia isännöintijärjestelmiä, joilla voimme tehdä työt tehokkaasti ja laadukkaasti, sekä antaa sinulle ikkunan isännöitsijäsi työpöydälle taloyhtiösivustomme kautta.

Tutustu yrittäjään ja Isännöintiliigaan

Oiva-taloyhtiösivu sähköiseen asiointiin

Nykyaikainen isännöinti tehdään ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä tarkoitusta varten Isännöintiliigan isännöimillä kohteilla on käytössään Oiva -taloyhtiösivusto, joka käytössäsi osana isännöinnin kuukausihintaa.

Oiva -taloyhtiösivusto toimii taloyhtiösi tiedotuskanavana, asiakirja-arkistona ja se mahdollistaa sähköisen asioinnin isännöintitoimiston kanssa ajasta ja paikasta riippumatta.

Voit tutustua Oiva -taloyhtiösivustoon, jonne olemme luoneet As Oy Asumisliigan tätä varten. Kirjaudu sivustolle ja syötä taloyhtiön hakukenttään ”Asumisliiga” ja valitse yhtiö. Ohjeet Oiva-taloyhtiösivuston käyttöön löytyvät palvelusta.
Siirry Oiva -taloyhtiösivustolle tästä

Ennustettava isännöinnin kustannus

Isännöinti on taloyhtiölle iso hankinta. Oivallisen isännöinnin kustannus on selkeä, koska teemme palvelut kiinteällä kuukausihinnalla, joten isännöinnin kulu ei ole yllätys.

Annamme jokaisen tarjouksen yhteydessä laskelman koko vuoden isännöintikustannuksesta, joten tiedät mikä talyhtiösi isännöinnin kustannus on.

– ASIAKASPALVELUA, LAADUKASTA VIESTINTÄÄ JA ASIOIDEN HOITOA

Valitse edelläkävijän isännöintipalvelut. Pyydä tarjous jo tänään

ISÄNNÖINTI ON ASIAKASPALVELUA

Isännöinti on asiakaspalvelua, joka koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta. Taloyhtiönne kiinteistön hallinnosta kokouksineen, pöytäkirjoineen ja muine tehtävineen aina viranomaisyhteistyöstä sopimusten tekemiseen ja valvontaan. Taloushallinnosta, joka sisältää kaikki kassanhallinnasta tilinpäätöksen tekemiseen ja raportointiin, sekä taloyhtiönne kiinteistön teknisestä ja toiminnallisesta kunnossapidosta huolehtimisesta, eli kiinteistöhuollon ja siivouksen ohjaamisesta aina peruskorjaushankkeiden organisointiin.

Sen tärkeimmän omaisuuden, eli kotitaloyhtiösi hoitamiseen liittyy paljon tehtäviä, joista osa on listattu alla, mutta ne tärkeimmät ovat iloinen ja ammattimainen asiakaspalvelu ja kattava viestintä, jotka ovat oivallisen isännöinnin tärkeimmät tehtävät.

Kiinteistön hallintoon liittyvät tehtävät

Kokoukset

Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja muut kokoukset

Valmistelemme kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimitamme kokouskutsut tarvittavine liitteineen. Kokouksesta laadimme pöytäkirjan ja huolehdimme tärkeimmästä, eli päätösten täytäntöönpanosta.

Kiinteistön sopimusasiat

Sopimusten valmistelu, laatiminen ja valvonta

Valvomme, että taloyhtiönne saa sopimusten mukaiset palvelut mm energia-, vesi-, vuokra- ja vakuutussopimusten osalta. Valmistelemme, laadimme ja valvomme taloyhtiönne kiinteistönhoitosopimuksia ja tarpeen vaatiessa käynnistämme sopimusriitaneuvottelut.

Johtaminen ja valvonta

Taloyhtiön johto ja valvonta yhteistyössä hallituksen kanssa

Johdamme ja valvomme toimintaa taloyhtiössä yhteistyössä hallituksen kanssa. Huolehdimme järjestyshäiriöhuomautuksista, häätö- ja hallintainottomenettelyistä, mikäli ne ovat tarpeen. Huolehdimme, että pelastustoiminnan, sähköturvallisuuden, lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät ovat hoidossa

Työsuhdeasiat

Työsuhde- ja työturvallisuusasiat

Hoidamme taloyhtiönne työsuhde ja työturvallisuusasiat, mikäli teillä taloyhtiöllänne on työntekijöitä.

Ilmoitusvelvol­lisuudet

Ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja muille osapuolille

Pidämme huolen, että kaikki ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiölle ja muille osapuolille ovat ajan tasalla ja sisältävät oikeaa tietoa taloyhtiöstänne.

Muut hallinnolliset tehtävät

Kaikki isännöitsijälle kuuluvat hallinnolliset tehtävät

Hoidamme muut isännöitsijälle kuuluvat hallinnolliset tehtävät, kuten osakeluettelon ylläpidon, osakemerkinnät, lunastukseen liittyvät asiat, lainat ja lainojen vakuudet, vakuutuksiin ja vahinkotapahtumiin liittyvät toimenpiteet ja taloyhtiön tilojen vuokraukset. Asiakaspalvelumme on avoinna toimiston aukioloaikoina.

KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

TALOUS- JA TOIMINTASUUN­NITTELU

Tarvittavat suunnitelmat, verotus ja talousarvion laadinta

Teemme toimintaan ja rahoitukseen tarpeelliset suunnitelmat. Hoidamme verotukseen ja arvonlisäveroon liittyvät asiat. Laadimme talousarvion perusteluineen esiteltäväksi ja seuraamme, että talousarvio toteutuu.

RAHALIIKENNE

Taloyhtiön rahaliikenne ja kassanhallinta

Hoidamme taloyhtiönne rahaliikenteen ja kassanhallinnan:

 • laskujen maksatus
 • lainojen kilpailuttaminen, lainojen hoito, panttikirjojen säilytyksen valvonta ja järjestäminen
 • lainaosuuslaskelmat, lainaosuuksien vastaanotto ja tilitys
 • vastike- ja muiden maksujen seuranta ja maksuliikenteen järjestäminen
 • vastike- ja muiden maksujen perintä ja perintätoimista huolehtiminen
 • palkkojen ja palkkioiden maksatus, tilitykset verovirastolle
 • energian arvonlisäverolaskelmat
 • Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vesilaskutus
 • Käyttökorvausten erillislaskutus
 • Osakkaan tai asukkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien kustannusten seuranta ja laskutus

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Tarvittavat dokumenttien laadinnat, tarkastukset ja ilmoitukset

Hoidamme taloyhtiönne kirjanpidon ja tilinpäätöksen:

 • kirjanpidon hoito
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
 • välitilinpäätöksen tai tulosennusteen laadinta
 • jälkilaskelmien laadinta
 • tilin- tai toiminnantarkastuksen järjestäminen
 • vero- ym. ilmoitukset
 • työsuhdeilmoitukset, vuosi-ilmoitukset
 • verotuspäätöksen tarkistaminen
 • verotuksessa ennakkotiedon hankinta

Kiinteistön teknisen ylläpidon
johtamiseen liittyvät tehtävät

Ylläpitotaso ja huoltokirja

Määrittäminen, seuranta ja ylläpito

Ylläpidon tavoitetason määrittäminen ja seuranta, sekä huoltokirjan ylläpito ja päivittämien

KIINTEISTÖN­HOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN

Suunnittelu, järjestäminen, ohjaaminen ja valvonta

Hoidamme kiinteistönhoitotyön, siivouksen sekä hoito- ja huolto-ohjelmien suunnittelun, järjestämisen, ohjaamisen ja valvonnan sekä päivittämisen tarpeen vaatiessa. Huolehdimme, että taloyhtiönne laitteet ovat huollettu ja kunnossa

Kunnossapidon suunnittelu ja seuranta

Tarvittavien kunnossapitotehtävien hoitaminen
 • Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet
 • Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen
 • Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen
 • Yhtiön edun valvonta osakkeiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä
 • Äkillisesti ja satunnaistesti tapahtuvien korjausten hoitaminen
 • Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi

Korjaus- ja peruskorjaus­hankkeet

Kaikki hankkeen vaiheet

Koko hanketta koskevat tehtävät

 • Hallinnollinen organisointi sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen
 • Työn aikaisen tiedottamisen järjestäminen

Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen

 • Esiselvityksen teettäminen
 • Korjaustarvetutkimusten ja –tarkastusten teettäminen
 • Kuntotutkimusten teettäminen
 • Teknisten selvitysten teettäminen
 • Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen
 • Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen

Suunnitelmien laatiminen

 • Konsulttien kilpailuttaminen ja sopimusten laadinta
 • Suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä muistioiden laadinta

Urakkakilpailu ja sopimukset

 • Urakkatarjouspyynnön ja työturvallisuuslasikirjan laadinta
 • Tarjouspyynnöt ja tarjousvertailujen laadinta
 • Urakkaneuvotteluihin osallistuminen

Työn toteutus ja valvonta

 • Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen
 • Maksuerien hyväksyminen

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

 • Vastaanottoon osallistuminen
 • Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen
 • Korjaus- ja peruskorjausurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen

Tule mukaan hyvään joukkoon

Asunto Oy Seittenhovi on 1970-luvulla valmistunut kerrostalo Hyvinkään Viertolassa. Seittenhovissa on 30 asunnon lisäksi yhteiset sauna- sekä pesulatilat. Isännöintiliigan isännöintikauden aikana kohteeseen on toteutettu mm. julkisivun tiilimuurauksen uusiminen, sekä pyörä- ja pesulatilojen saneeraus.

Kiinteistö Oy Oikokuja on1991 valmistunut liike- ja toimistotalo Hyvinkään ydinkeskustassa. Isännöinnissämme Kiinteistö Oy Oikokujalla on toteutettu vesikaton uusiminen, sekä samalla kohteen katolle on asennettu suuritehoinen aurinkovoimala.